Event box

NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 2 / NVivo for Qualitative Data Analysis - step 2 Online

Analysera och visualisera din kodning

Välkommen till en kurs där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Kursen passar för dig som har deltagit i steg 1, eller redan är bekant med grundfunktionerna som tas upp i steg 1. Du behöver också ha kännedom om kvalitativ dataanalys som metod. Under kursen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows. I NVivo för Mac fungerar en del funktioner annorlunda och vissa saknas helt.

I steg 2 ligger fokus på att analysera och visualisera ditt forskningsprojekt. Steg 2 passar dig som vill gå vidare från kodning och börja analysera innehållet i ditt projekt.

Steg 2 har följande innehåll:

  • Utforska och ställa frågor till din data
  • Jämföra och visualisera cases, filer och koder
  • Visualisera ditt projekt

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Deltagarna bör ha en NVivo-licens eller tillgång till en trialversion av programmet innan kursen startar.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, kan du kontakta biblioteket för att boka en skräddarsydd workshop för endast din forskargrupp.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


Analyse and visualise your coding

Welcome to a course in which we will work with NVivo, software for qualitative data analysis. The course is suitable for those who have attended step 1 or are already familiar with the basic features covered in step 1. Participants also need to be familiar with qualitative data analysis. During the course we will demonstrate in NVivo for Windows. In NVivo for Mac some functions work differently and some are unfortunately not available.

In step 2 the focus is on analysing and visualising your project. Step 2 is suitable for those who want to move beyond the basic coding and start to analyse the content of the project.

Step 2 will cover the following topics:

  • Querying and exploring your data
  • Comparing and displaying cases, files or codes
  • Visualising your project

This course is open to and free of charge for students and employees at Uppsala University. Participants need to have access to NVivo (either a license or a trial version) before attending the course.

If you are planning to use NVivo in a collaborative research project, you can contact the library to book a tailored session for all researchers working on the project.

If requested, the course will be given in English.

Related LibGuide: Data Processing and Analysis

Date:
Thursday 16 September 2021
Time:
13:30 - 15:30
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning / Data processing     Databearbetning / Data processing > Kvalitativ / Qualitative  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

More events like this...