Event box

Sammanställa forskningsläge och dokumentera sökning inom humaniora / Compile previous research and document your searches within the humanities

Vill du sammanställa forskning inför ett projekt eller en ansökan? Vi går igenom hur du kan utveckla din litteratursökning för att fånga in en större del av den litteratur som är relevant för ditt ämne, även utanför de kontexter du redan känner till.

Vi ger dig konkreta tips på hur du kan planera din sökning och dokumentera hur du har sökt. Vi öppnar även för diskussion kring när det är motiverat att söka strukturerat och i vilka sammanhang det går att applicera inom humaniora.

Du kommer att få öva på att strukturera en sökning och få kritiska perspektiv på hur du söker vetenskapligt material. Vi går inte igenom funktioner i specifika databaser i den här kursen utan fokuserar på metodik för att göra sammanställningar av litteratur. Letar du efter en bredare kurs inom informationssökning, se våra kurser i informationssökning för forskare.

Ska du göra en systematisk översikt, se istället kurser i systematisk sökning.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


Do you want to compile previous research for a project or an application? We go over how you can develop your literature search to capture a larger part of the literature relevant to your topic, including publications outside contexts you are already familiar with.

We give you concrete tips on how you can plan and document your search. We also open up for a discussion of when it is motivated to search structurally and in what contexts it is useful within the humanities.

You will get to practice structuring a search and obtain critical perspectives on how to search for scientific publications. We do not discuss features in specific databases in this session, but focus on methodology for compiling literature reviews. If you are looking for a more general course in information retrieval, please see our courses in information retrieval for researchers.

If you are going to perform a systematic review, see courses in searching systematically instead.

If requested, the course will be given in English.

Date:
Thursday 2 December 2021
Time:
13:30 - 15:30
Location:
Mötesrum/Meeting room, Café Carolina (entresol)
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  

Registration is required. There are 13 seats available.

Event Organizer

Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind

More events like this...