Event box

NVivo for Qualitative Data Analysis - step 1

Bekanta dig med NVivo och börja koda din data

Välkommen till en workshop där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Workshopen passar för nybörjare eller dig som är bekant med NVivo, men behöver uppdatera dina kunskaper. Du behöver ha kännedom om kvalitativ dataanalys som metod. Under workshopen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows. I NVivo för Mac fungerar en del funktioner annorlunda och vissa saknas helt.

Steg 1 har följande innehåll:

 • Kort introduktion till NVivo och QDA
 • Importera och organisera din data
 • Klassificera data genom att använda cases och klassifikationscheman
 • Skapa och hantera koder
 • Koda din data
 • Exportera koder och referenser

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Deltagarna bör ha en NVivo-licens eller tillgång till en testversion av programmet innan kursen startar.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, går det bra att kontakta biblioteket för att boka ett anpassat tillfälle för forskare anslutna till projektet.

Tillfället kommer att hållas på engelska. För tillfällen på svenska, se kalendariet eller boka handledning


Get acquainted with NVivo and start coding your data

Welcome to a training session in which we will work with NVivo, software for qualitative data analysis. The session is suitable for beginners or those who are familiar with NVivo but need an update on features covered. Participants need to be familiar with qualitative data analysis. During the session we will demonstrate in NVivo for Windows. In NVivo for Mac some functions work differently and some are unfortunately not available.

Step 1 will cover the following topics:

 • Brief introduction to NVivo and QDA
 • Importing and organizing your data
 • Classifying your data using cases and classification sheets
 • Creating and managing codes
 • Coding your data
 • Exporting codes and references

This course is open to and free of charge for students and employees at Uppsala University. Participants need to have access to NVivo (either a license or a trial version) before attending the course.

If you are planning to use NVivo in a collaborative research project, you can contact the library to book a tailored session for all researchers working on the project.

This session will be held in English. For sessions in Swedish, see the calendar or book an appointment!

Datum / Date:
Tuesday 5 December 2023
Tid / Time:
13:30–15:30
Plats / Location:
Carolina Plan 4,5 Café
Campus:
Carolina Rediviva
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Dataanalys / Data analysis > Kvalitativ / Qualitative     Språk / Language > English  
Anmälan har stängts / Registration has closed

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser